Skip links

Klauzula epidemiczna

Wzór „klauzuli epidemicznej”

Do używania dla Was

&1 Biorąc pod uwagę szczególną sytuację zaistniałą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w postaci stanu zagrożenia epidemiologicznego, w sytuacji, gdyby wykonanie przedmiotu umowy stalo się niemożliwe lub niewskazane z uwagi na dbałość o życie i zdrowie osób, w szczególności w przypadku wydania przez władzę publiczną stosownych zakazów Strony postanawiają, że …….(wymienić stronę) będzie uprawniony do jednostronnej zmiany umowy poprzez ……. (wskazać działania)

&2 ……… (wymienić stronę) nie będą przysługiwać względem ………. (wymienić stronę) żadne prawa, ani roszczenia z tego tytułu, w szczególności o odszkodowanie, zwrot wydatków lub kosztów.

&3 ……… (wymienić stronę) może wykonywać uprawnienia opisane niniejszym paragrafem wielokrotnie w ciągu trwania niniejszej Umowy, stosownie do okoliczności.