Skip links

Organy Samorządu w aktualnej sytuacji.

Prawo Samorządowe

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości zastępowania uchwał rady miejskiej przez zarządzenia prezydenta. Wyjątkiem są tzw. przepisy porządkowe mające moc aktów prawa miejscowego. Otóż stosownie do art 40. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym:

„W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.”

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 : „w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.”

Podstawowym warunkiem umożliwiającym wprowadzenie przepisów porządkowych jest to aby materia ulegająca unormowaniu nie może być uregulowana w innych przepisach powszechnie obowiązujących.