Skip links

Polityka prywatności

My nie doradzamy. My rozwiązujemy problemy.

 1. KLAUZULA INFORMACYJNADLA KLIENTÓW KANCELARII Niniejszym informujemy, że zawarcie przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług prawnych z radcą prawnym Rafałem Kolano prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano, ul. Jagiellońska 6/17, 40-035 Katowice, NIP: 6261095422, REGON: 241686120, skutkuje przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r., Nr 119, poz. 1; zwanym dalej RODO). Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
  • Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Rafała Kolano, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano (dalej: Kancelaria), ul. Jagiellońska 6/17, 40-035 Katowice, NIP: 6261095422, REGON: 241686120, telefon kontaktowy: 32 201 07 10, e-mail: [email protected] 
  • Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:
  1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności do świadczenia usług prawnych
  2. wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  3. wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
  • Kategorie przetwarzania danych

  Administrator przetwarza następujące kategorie państwa danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę urodzenia)
  2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji)
  3. dane identyfikacji podatkowej
  4. inne dane pozyskane z przesłanych przez Państwa dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług pomocy prawnej.

  Ponadto, administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych o ile ich przetwarzanie jest zgodne z celami określonymi niniejszą informacją.
  •  Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych mogą być:
  1. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, a także pracownicy Administratora;
  2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  3. pomioty świadczące usługi informatyczne oraz nowych technologii, finansowe, płatnicze, pocztowe i kurierskie.
   
  • Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy

  Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  •  Okres przechowywania danych
  1. W celu wykonania umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
  3. Celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków z przepisów prawa
  • Przysługujące prawa
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy jako Administrator. 
  2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia – prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Zmiany danych osobowych oraz ich aktualizacji lub uzupełnienia można dokonać poprzez zgłoszenie tego zamiaru Administratorowi.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. 
  4. Prawo do usunięcia danych –nie przysługuje w zakresie danych niezbędnych dla realizacji przez Administratora obowiązku oceny w przyszłości czy zachodzi konflikt interesów.
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Panią/Pana przekazane Administratorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
  6. Prawo do sprzeciwu – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą do wniesienia sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowego w powyższych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  7. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym aktualnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • Wymóg podania danych oraz konsekwencje ich niepodania

  W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub prawa unii europejskiej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  W zakresie przetwarzania danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym.
  Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne niemniej jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.