Skip links

Zmiany w prawie 1.01.2019r.

Nowy rok, nowe przepisy

1 stycznia 2019 roku to nie tylko data oznaczająca rozpoczęcie nowego roku, ale także dzień, w którym w życie wchodzi kilka zmian prawnych przewidzianych przez ustawodawcę. Kiedy sylwestrowa noc dobiegnie już końca i będzie trzeba powoli wracać do normalnego trybu życia, warto pamiętać o kilku, wymienionych poniżej zmianach w prawie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dnia 19 listopada 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono kilka korzystnych zmian dla płatników podatku od czynności cywilnoprawnych. Przede wszystkim zmianie ulega stawka podatku od pożyczki oraz od depozytu nieprawidłowego, która do tej pory wynosiła 2%, a zmniejszy się do 0,5%. Zmiany w podatkach dotkną również osób, które ze składaniem deklaracji PCC miały do czynienia na co dzień. Dla przykładu, dealerzy samochodowi skupujący samochody od innych podmiotów, aby następnie je odsprzedać dla każdej takiej transakcji muszą składać oddzielną deklarację. Po zmianach wystarczy już tylko jedna deklaracja dla minimum trzech czynności cywilnoprawnych, a podatek będzie można opłacić zbiorczo, raz w miesiącu.

Danina solidarnościowa

Z Nowym Rokiem w życie wchodzi także nowy podatek zwany daniną solidarnościową. Obejmuje on dochody osób fizycznych i wynosić będzie 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Wraz z wprowadzeniem podatku powstaje także Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wspomaganie społeczne, zawodowe jak i zdrowotne osób niepełnosprawnych. Osoby zobowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej będą musiały składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości podatku na przygotowanych wzorach w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego i w takim też terminie będą zobowiązane wpłacić daninę solidarnościową.

Mały ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od przychodów firmy? Tak, ale nie dla wszystkich. Od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca przewidział takie rozwiązanie dla firm, które nie osiągają wysokich przychodów. Przez pojęcie wysokiego przychodu ustawodawca rozumie trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Jeśli firma przekroczy tę kwotę, to niestety nie będzie miała możliwości skorzystania z mniejszych składek. Co więcej, takie udogodnienie zostało przewidziane tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zmniejszone składki na ubezpieczenia społeczne można jednak opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany dla pracodawców

Zmianie ulegnie przede wszystkim sposób oraz czas obowiązku przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej. Obecnie przechowywanie obowiązkowe jest przez pięćdziesiąt lat, a od 1 stycznia 2019 roku okres ten zostanie zmniejszony do 10 lat. Co więcej, dokumentację kadrowo-płacową będzie można przechowywać w formie elektronicznej. Ustawa dokonuje tutaj rozróżnienia na pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku i na pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku. W pierwszym przypadku przechowywanie dokumentacji obowiązkowe jest przez 10 lat, a pracodawcy będą przesyłać do ZUS rozszerzone imienne raporty miesięczne pracowników i zleceniobiorców. W takich raportach znajdą się dane niezbędne między innymi do ustalenia wysokości emerytur czy renty. Takie rozwiązanie ma sprawić, że pracownik nie będzie musiał udowadniać przed ZUS historii swojego zatrudnienia, a w efekcie uzyskiwać od byłego pracodawcy, np. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W drugim przypadku, aby dokumenty przechowywać tylko przez 10 lat pracodawca musi złożyć w ZUS raport informacyjny, który zawiera informacje niezbędne do wyliczenia emerytury i renty. Warto podkreślić, że jeśli już pracodawca zdecyduje się na taki krok, to jest to decyzja niepodlegająca zmianie i dotycząca wszystkich pracowników.

Z Nowym Rokiem zmieni się także podstawowa forma wypłaty wynagrodzenia. Do tej pory wynagrodzenie miało być wypłacane gotówką do rąk pracownika, a każda inna forma wypłaty wymagała albo pisemnej zgody pracownika albo odpowiedniej regulacji układu zbiorowego pracy. Tymczasem już niedługo wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Obowiązek informacyjny o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego albo o możliwości złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych spoczywa na pracodawcy, który do dnia 21 stycznia 2019 roku musi poinformować o tym swoich pracowników.

Prostszy PIT

Coś, co do tej pory wielu ludziom spędzało sen z powiek było rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie deklaracje PIT-37 i PIT-38 podatnik wypełniał samodzielnie, co wiązało się z licznymi problemami i błędami. Od 2019 roku wypełnianiem deklaracji mają się natomiast zając urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej, a podatnik będzie jedynie zobowiązany zaakceptować lub uzupełnić deklarację poprzez aplikację “Twój e-PIT”, do której będzie można się zalogować od 15 lutego. Przy okazji należy nadmienić, że w 2019 roku wzrośnie także kwota wolna od podatku, która wynosić będzie 8000 złotych.