Skip links

USTAWA ANTYKRYSOWA

Projekt 
ZUS składki Zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych,zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychodyspadły o 50%.. Zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w wymiarze 14 dni.  Spalanie odpadów
Gospodarowanie odpadami „wirusowymi”, w tym  transport, przez podmioty, dla których nie wydano decyzji lub wpisu do rejestru. Wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami oraz zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów Roboty budowlane
Wyłączenie zastosowania aktów planistycznych wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem pandemii. Zmiany w zakresie badań lekarskich
Zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Zmiany dotyczące centrów iklubów integracji społecznej
Świadczenie integracyjne będzie wypłacane w dotychczasowej wysokości dla uprawnionych uczestników na czas zawieszenia zajęć w centrum integracji społecznej. Środowiskowe domów samopomocy
Wojewodowie mogą przekazywać zamkniętym ośrodkom dotacje. „MALUCH+”:
Bez zwrotu otrzymanych środków. Młodociani pracownicy
Obligatoryjne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawnościUbiegający bez konieczności osobistego stawiennictwa. Handel w niedzielę
(w które nie wypadają święta) Użytkowanie wieczysteWnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do dnia 30 czerwca 2020 r.. Umowy o imprezę turystyczną
Termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną jest skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni. Alternatywnie klient może skorzystać z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.  Opłaty audiowizualne i abonamentoweZwolnienie pod warunkami. Wsparcie kulturyMinister Kultury wyda rozporządzenie dotyczące zasad wspierania osób fizycznych i jednostek bez osobowości prawnej-artystów w reakcji na ich trudną zawodową sytuację w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jak również  w terminie 12 miesięcy od ogłoszenia ich odwołania. Transport 
Przewoźnicy drogowi będą mogli zaprzestać wykonywania przewozów na określonych liniach bądź wykonywać je niezgodnie z rozkładem jazdy, jeżeli będzie to uzasadnione brakiem rentowności lub konieczności podjęcia czynności związanych z przeciwdziałaniem pandemii. Wywiad środowiskowy
Zniesiony na opisanych zasadach. Podatek od nieruchomości:
Gminy mogą zwolnić. wprowadzenie za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz wydłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia15 maja i 15 czerwca 2020 r. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zwolnienie umowy pożyczki z podatki od czynności cywilnoprawnych wg stawki 0,5% kwoty pożyczki. Zamówienia publiczne
Wykonawca i zamawiającego mają obowiązek niezwłocznego informowania drugiej strony o wpływie okoliczności pandemii (o charakterze indywidualnym) na należyte wykonanie umowy, nadto będzie zobligowana wykazać istnienie związku pomiędzy okolicznościami wywołanymi COVID-19, a niemożliwością należytego wykonania danej umowy (oświadczenia własnymi lub osób trzecich, dokumenty, w tym, w postaci elektronicznej).Druga strona umowy po otrzymaniu informacji będzie zobligowana do dokonania oceny wpływu wskazanych okoliczności na należyte wykonanie danej umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Niedopuszczalne będzie pozostawienie otrzymanych informacji bez rozpatrzenia. Informując drugą stronę umowy o swoim stanowisku strona umowy będzie zobowiązana przedstawić odpowiednie uzasadnienie, w którym w sposób jasny i precyzyjny odniesie się do kwestii wpływu okoliczności na należyte wykonanie umowy.Jeżeli zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z wirusem COVID-19 wskazane przez wykonawcę wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie danej umowy, będzie miał możliwość rozpoczęcia dialogu z wykonawcą, w celu uzgodnienia odpowiednich zmian umowy. Zgodnie z projektem ustawy zmiana umowy będzie mogła dotyczyć, w szczególności zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części, zmiany sposobu wykonania dostawy, usługi lub robót budowlanych, zmiany zakresu zamówienia, wraz z jednoczesną odpowiednią zmianą wynagrodzenia. Modyfikacja zakresu zamówienia może mieć okres przejściowy lub definitywny. Wprowadzenie zmiany zakresu zamówienia będzie wymagało odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.Strony umowy będą uprawnione do dokonania zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. Zmian może być wiele do wysokości powyższego progu. Zamawiający będzie miał obowiązek poinformowania wykonawcy, czy w jego ocenie okoliczności wskazane przez wykonawcę, a także wprowadzone zmiany umowy, stanowią lub będą mogły stanowić podstawę zwolnienia wykonawcy z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający uznając, że istnieją podstawy do stwierdzenia braku odpowiedzialności wykonawcy powinien odstąpić od ustalenia i dochodzenia przewidzianych kar umownych lub odszkodowania. Natomiast w przypadku ustalenia podstaw do przypisania wykonawcy odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zamawiający powinien rozważyć możliwość obniżenia wysokości kar umownych lub odszkodowania, stosownie do stopnia wpływu okoliczności związanych z COVID–19 na prawidłowość realizacji umowy, a także uwzględniając treści dokonanych zmian umowy. Zmiana umowy oraz odstąpienie od ustalenia i dochodzenia należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek wskazanych okoliczności nie stanowiły naruszenia dyscypliny finansów publicznych.Projekt ustawy przewiduje również rozwiązania dedykowane zamawiającym nienależącym do sektora finansów publicznych, które umożliwią im podejmowanie działań w oparciu o projektowane przepisy.Po pierwsze, projekt ustawy przewiduje, że nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1-4 ustawy – Kodeks karny, ten kto nie ustala lub nie dochodzi od wykonawców należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z COVID-19, lub dokonana zmiany umowy na podstawie projektowanych przepisów. Przyjęcie przedmiotowej regulacji będzie oznaczało, że nie popełni przestępstwa niegospodarności (w związku z czym nie będzie podlegała odpowiedzialności karnej) osoba sprawującą funkcję zarządczą w odniesieniu do osoby fizycznej lub podmiotu kolektywnego, w tym spółek prawa handlowego, będących zamawiającym, która na podstawie informacji oraz dokumentów lub oświadczeń przekazanych przez wykonawcę podejmie decyzję o odstąpieniu od dochodzenia od wykonawcy kar umownych, czy też innego odszkodowania, ewentualnie dokonana ich miarkowania. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności karnej będzie dotyczyło również sytuacji związanych ze zmianą umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile została ona dokonana w oparciu o projektowane przepisy.Po drugie, za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych, nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od wykonawców należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z COVID-19, lub który dokonuje zmiany umowy na podstawie projektowanych przepisów. Z powyższego wynika, że podjęcie przez wskazane osoby decyzji o odstąpieniu przez spółkę będącą zamawiającym od dochodzenia od wykonawcy kar umownych lub odszkodowania, ewentualnie dokonanie ich miarkowania, w związku z okolicznościami wywołanymi COVID-19, nie będzie skutkowało powstaniem po ich stronie ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki. Inaczej mówiąc, roszczenia odszkodowawcze spółki kierowane wobec tych osób będą nieuprawnione.  Pracownicy infrastruktury krytycznejZapewnienie działania przedsiębiorstw będących częścią infrastruktury krytycznej. Zmiany w zakresie społecznego budownictwa czynszowego
Wyłączenie stosowanie warunku ograniczającego okres spłaty kredytu udzielnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego do maksymalnie 30 lat w przypadku okresowego zawieszenia spłaty kredytu przez BGK w związku z kryzysem COVID-19. Cudzoziemicy
Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w przypadku, gdyby doszło do ogłoszenia stanu epidemii, w okresie tego stanu.  Oplata prolongacyjna w podatkach i składkach ZUS
Oplata z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa nie będzie naliczana. Orzecznictwo o niepełnosprawności
Wprowadzona regulacja zakłada wydłużenie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 6 lutym 2020 r. Maksymalny termin ważności wydłużonych orzeczeń upływa w terminie do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.Analogicznemu wydłużeniu podlega ważność kart parkingowych. Orzecznictwo o niezdolności do pracy
Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących podstawę do przyznania świadczenia, których ważność upływa w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie specustawy.  Wizy krajowe i karty pobytu
W sytuacji kiedy ostatni dzień legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej, okresu pobytu i okres ważności wizy cudzoziemca ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-tego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Powyższe przedłużanie nie będzie wymagało wydania nowej naklejki wizowej. Termin ważności zezwoleń pobytowych o charakterze terminowym, tj. zezwoleń na pobyt czasowy, ulega przedłużeniu w sposób analogiczny.  Najem powierzchni w obiekcie handlowym
W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi, a także prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej określa się poprzez przepisy prawa standardową wysokość obniżki wspomnianego czynszu na czas obowiązywania zakazu lub ograniczenia na poziom 90% czynszu ustalonego w umowie.Jeśli wprowadzana reguła obniżki czynszu o 90% dla wynajmującego albo dla najemcy nie będzie adekwatna, będą oni mieli prawo żądać odpowiednio podniesienia albo dalszego obniżenia wysokości czynszu, z uwzględnieniem względów słuszności i zasad współżycia społecznego. Elastyczny czasu pracy
Zmiana ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce 35 godzin);- zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, o których mowa w art. 135 § 1 Kodeksu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);- zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu – takie rozwiązanie przewiduje art. 231a k.p., ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników;Wprowadzane rozwiązania mają na celu umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy, a także umożliwić – w porozumieniu ze związkami zawodowymi, działającymi u pracodawców lub z przedstawicielami pracowników, gdy organizacje związkowe u pracodawców nie działają – modyfikację warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników, a tym samym przyczynić się do zachowania miejsc pracy. ”Rodzina na swoim”
Wydłużenie terminu stosowania dopłat o okres, w którym zostanie zawieszona spłata kredytu preferencyjnego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnego 8-letniego okresu stosowania dopłat. Zmiany w zakresie zmiany planów finansowych jednostek sektora finansów
W projektowanym przepisie przewidziano pewne wyłączenia co do wymogów wynikających z przepisów art. 21 ust. 4, 5 i 6, art. 24 ust. 5 i 6, art. 29 ust. 9, 10 i 12, art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczących kwestii zmiany planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: instytucji gospodarki budżetowej, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych. Zdecydowano, że ze względu na potrzebę zapewnienia możliwie jak największej elastyczności w zakresie gospodarowania środkami publicznymi, mając na uwadze potrzebę sprawnego realizowania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, nie będzie konieczne:- występowanie do sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu o opinię w sprawie zmiany planu finansowego przez jednostki wskazane w projektowanych regulacjach,- uzyskiwanie zgody Ministra Finansów na dokonywanie zmiany planu finansowego,- osiągnięcie porozumienia z Ministrem Finansów w zakresie dokonywania zmiany planu finansowego,- ograniczenie co do możliwości wprowadzania zmian planu finansowego, skutkujących zwiększeniem zobowiązań bądź pogorszeniem planowanego wyniku finansowego,- ograniczenie co do możliwości wprowadzania zmian planu finansowego, która musi dotyczyć jednocześnie zwiększenia prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów jednostki,- ograniczenie co do możliwości wprowadzania zmian planu finansowego, których skutkiem mogłoby być zwiększenie dotacji z budżetu państwa.Konieczne będzie jednak informowanie Ministra Finansów o zmianie planu finansowego, zgodnie z ust. 3.W celu ograniczenia ciążących na jednostkach obowiązków, związanych z procesem dokonywania zmian w planach finansowych, projektowany przepis pozwala na pewne odstępstwa, zarówno od powinności, jak i ograniczeń wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych (jako ustawy systemowej), jak również z przepisów innych ustaw (szczególnych) np. ustaw tworzących daną jednostkę.Mając na uwadze powyższe, zaproponowano również dodanie przepisu, zgodnie z którym w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych koszty, mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisach regulujących zwiększenie kosztów tych jednostek, mogą ulec zwiększeniu.  Dotacje
Zgodnie z art. 133 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Proponowana zmiana ma na celu modyfikację wysokości możliwego dofinansowania lub finansowania inwestycji do poziomu 100% zamiast 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. Co istotne, z przepisów odrębnych może wynikać niższy poziom dofinansowania planowanej wartości kosztorysowej inwestycji aniżeli zaproponowane 100%. Przykładowo, art. 11b ust. 2 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie przewiduje możliwość dofinansowania zadania publicznego, o którym mowa w ust. 1 tej ustawy, które ma charakter inwestycyjny. Wówczas, łączna kwota środków przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji. Wskazując na przepisy odrębne, intencją projektodawcy jest, aby w takim przypadku możliwe było udzielenie finansowania lub dofinansowania nawet do 100% – tym samym zastosowania projektowanego ust.1 – a nie zaś limitu dofinansowania wynikającego np. z art. 11b ust. 2 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie.Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, rezerwa ogólna nie może być przeznaczona na zwiększenie wydatków, które zostały zmniejszone w trakcie realizacji budżetu w wyniku przeniesień, dokonanych na podstawie art. 171 ustawy o finansach publicznych. Proponuje się, aby ograniczenia wynikające z niniejszej regulacji nie miały zastosowania w związku z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego mogą następować w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego, a zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – do dnia 30 listopada roku budżetowego.Projektowany przepis przewiduje możliwość, że terminy określone w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie będą obowiązywały w przypadku finansowania lub dofinansowania zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.Przepis art. 171 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł wymaga zgody Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 4. O przeniesieniach wydatków majątkowych dokonanych poniżej tej kwoty dysponenci części budżetowych informują niezwłocznie Ministra Finansów. Zgodnie zaś z art. 171 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wydatków na inwestycje budowlane, każde przeniesienie polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu tych wydatków wymaga zgody Ministra Finansów. Intencją projektodawcy jest wyłączenie konieczności uzyskania zgody Ministra Finansów we wskazanych w tym przepisie przypadkach.Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, środki z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie programów wieloletnich nie mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2, wykorzystane na inne cele. Stosownie zaś do ust. 2, niewykorzystane środki na finansowanie programów wieloletnich Rada Ministrów może przeznaczyć na finansowanie innych programów wieloletnich lub zobowiązań Skarbu Państwa. Zaproponowana zmiana polegająca na wyłączeniu zastosowania tego przepisu ma na celu możliwie jak najbardziej elastyczne wykorzystanie środków na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Ograniczenie sprowadzające się do finansowania z niewykorzystanych środków na finansowanie programów wieloletnich jedynie innych programów wieloletnich lub zobowiązań Skarbu Państwa ze środków, o których mowa w art. 173 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie znajdzie wówczas zastosowania.Zgodnie z art. 177 ust. 6 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, może utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do tej rezerwy kwoty wydatków zablokowane na podstawie ust. 1 pkt 2 i 3. Stosownie do ust. 7, rezerwę, o której mowa w ust. 6, przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej. Minister Finansów informuje niezwłocznie Radę Ministrów o przyczynach podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 1. Rada Ministrów może uchylić decyzję Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia poinformowania o podjęciu decyzji ust. 8.Projektowany przepis ma na celu zapewnienie możliwości utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwoty zablokowanych wydatków na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przez Ministra Finansów, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, bez konieczności uzyskania pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. Ponadto, uzasadnione jest, aby istniała możliwość przeznaczenia tej rezerwy na sfinansowanie nie tylko zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej, lecz również na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Utworzenie takiej rezerwy pozwoli na zgromadzenie w jednym miejscu środków finansowych pochodzących z wydatków zablokowanych i przeznaczenie ich na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.Z art. 177 ust. 8 ustawy o finansach publicznych wynika, że Minister Finansów informuje niezwłocznie Radę Ministrów o przyczynach podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Rada Ministrów może uchylić decyzję Ministra Finansów w terminie 30 dni od dnia poinformowania o podjęciu decyzji. Proponowane wyłączenie ww. przepisów ma na celu wyeliminowania ograniczeń natury formalnej, tj. niezwłocznego informowania Rady Ministrów przez Ministra Finansów o przyczynach podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.Art. 179 ust. 4 ustawy o finansach publicznych reguluje kwestię decyzji o blokowaniu wydatków przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. Analogicznie do innych przewidzianych rozwiązań zdecydowano o rezygnacji z konieczności występowania przez Radę Ministrów do sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu w takim przypadku.W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być udzielane do wysokości 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Proponowana zmiana ma na celu zmianę w zakresie wysokości możliwego dofinansowania lub finansowania inwestycji do poziomu 100% zamiast obecnych 50% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania. Ze względu na zmianę wysokości możliwego dofinansowania lub finansowania inwestycji do poziomu 100%, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 42 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. jednostka samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację określoną w ust. 2 pkt 2, w zależności od poziomu zaangażowania środków własnych, nadal będzie obowiązana zwrócić kwotę właściwą dotacji, w wysokości ustalonej jako różnica między kwotą otrzymanej dotacji a wysokością wydatków poniesionych ze środków własnych. Analogicznie, gdy odrębne przepisy przewidują możliwość dofinansowania w wysokości niższej niż 100% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego na realizację danego zadania, stosuje się możliwość udzielenia finansowania lub dofinansowania do poziomu 100%.Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w ustawie budżetowej ustala się: kwoty bazowe, średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5 tej ustawy, w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków. Projektowany przepis przewiduje, że wynagrodzenia mogą być wypłacane ponad kwoty wynagrodzeń ustalone, zgodnie ze wskazanym art. 9 ust. 1.W projektowanym przepisie określono, że przeniesienia wydatków, o których mowa w art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą zwiększać planowane wydatki na wynagrodzenia. W takim przypadku konieczne będzie jednak uzyskanie zgody Ministra Finansów. Termimy z ustawy o finansach publicznych
Mając na uwadze cel projektowanych rozwiązań oraz związaną z jego realizacją potrzebę wyeliminowania pewnych ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zaproponowano wydłużenie terminów, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Zatwierdzenie przez dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków, o których mowa w art. 127 ust. 2, rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przedstawionego przez obowiązaną do tego jednostkę, powinno nastąpić w terminie 60 dni zamiast 30 dni od dnia jego przedstawienia, a w przypadku dotacji na realizację zadania za granicą –120 dni zamiast 60 dni od dnia jego przedstawienia. Rejestr podmiotów wykluczonych
Zawiesza się obowiązywanie przepisów ustalających terminy – jednak tylko do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Informacja o rocznych kwotach części subwencji ogólnej:
Przedmiotowa regulacja, w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności tj. stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, umożliwia przekazanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, oraz o rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej) w terminie późniejszym, niezwłocznie, po ustaniu okoliczności uniemożliwiających realizację tego obowiązku. Rezerwa celowa
Zgodnie z projektowanym ust. 1, w celu finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Prezes Rady Ministrów może wydać Ministrowi Finansów wiążące polecenia zmiany przeznaczenia rezerwy celowej wraz ze wskazaniem jej pozycji i kwoty. Zmiana przez Ministra Finansów przeznaczenia rezerwy celowej nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, co oznacza że obowiązku wynikającego z art. 154 ust. 9 ustawy o finansach publicznych, w zakresie uzyskania pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu nie stosuje się. Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1 może zostać dokonana do końca roku budżetowego.Proponowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie elastyczności w zarządzaniu rezerwami celowymi budżetu państwa i przekazanie kompetencji w tym zakresie Prezesowi Rady Ministrów. Polecenie Prezesa Rady Ministrów powinno zawierać co najmniej wskazanie co do pozycji rezerwy, której przeznaczenie miałoby zostać zmienione i kwoty środków, co do której nastąpi zmiana przeznaczenia. wiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w związku z możliwością podwyższenia limitu zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Przewidziano termin obowiązywania ww. regulacji do dnia 31 grudnia 2020 r. Zmiany w zakresie terminów realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
Należy mieć na uwadze fakt, że w okresie występowania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii występuje ryzyko istotnego naruszenia terminów i warunków realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym przewidziano, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarząd powiatu lub zarząd województwa może dokonać zmian i czynności, o których mowa w projektowanym przepisie. Ponadto, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, o których mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych nie będzie wymagało uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty zobowiązań, o ile zobowiązania te były przewidziane w prognozie kwoty długu i jednostka uzyskała pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej. Projektowany przepis umożliwia powyższe do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co istotne, zdecydowano również o przedłużeniu w okresie wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminów przewidzianych w rozdziale 5 w działu V ustawy o finansach publicznych, odpowiednio o 30 dni. Termin liczy się od dnia odwołania wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zmiana w zakresie rozwiązania umowy o organizacji wydarzenia z powodu siły wyższej
Przedłużeniu ulega termin na zwrot wpłat klienta w przypadku rozwiązania umowy z powodu siły wyższej- epidemii wirusa SARS-CoV-2, która to okoliczność powoduje obowiązek zwrotu środków ze względu na niemożność zorganizowania wydarzenia. Termin ustawowy na zwrot środków wynosi 180 dni, co daje duże możliwości w zachowaniu płynności finansowej w branżach wystawienniczych, kongresowych, branży rozrywkowej, sportowej i organizacji imprez i wystaw. Jednocześnie klient może wyrazić zgodę na pobranie vouchera w zamian za odstąpienie od rezygnacji z danej umowy. Voucher będzie podstawą do realizacji w ramach wydarzeń organizowanych przez danego organizatora w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć pierwotne wydarzenie. Jednocześnie wartość vouchera nie może być niższa niż wysokość dotychczasowej wpłaty klienta. Zaproponowane regulacje powinny być stosowane odpowiednio w branży hotelarskiej, ale tylko wówczas gdy odstąpienie od umowy jest rzeczywiście związane z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wobec powyższego odstąpienie nie może opierać się o indywidualne przeświadczenie klienta, a powinno być poparte rzeczywistym związkiem przyczynowo-skutkowym. Prawo do świadczenia postojowego
Prawo do jednorazowej wypłaty dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. świadczenie postojowe. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.W przypadku braku poprawy sytuacji finansowej, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych będą mogły ubiegać się o wypłatę drugiego świadczenia postojowego. Wówczas pomoc skierowana do wymienionych wyżej osób w postaci świadczenia postojowego wyniesie łącznie 4160 zł.Prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego), które trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie, pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia był niższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł.). Świadczenie będzie przysługiwać, jeśli osoby te rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. i nie zawiesiły działalności gospodarczej a ich przychód z prowadzenia tej działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego uległ obniżeniu o co najmniej 15%. Prowadzący działalność gospodarczą, dla których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) będą mieli prawo do świadczenia postojowego w wysokości 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., ze względu na brak możliwości weryfikacji osiąganego przychodu.Świadczenie przysługiwać będzie także osobom, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r.Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenia i umowy o dzieło będą miały prawo do świadczenia postojowego, jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r. Świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. albo jeżeli zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanych COVID-19. Wysokość świadczenia nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej jak również faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy. W każdym przypadku wynosić będzie 80% minimalnego wynagrodzenia.Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wniosku zainteresowanego. W przypadku braku zmiany sytuacji finansowej zainteresowanego, na podstawie jego wniosku, Prezes ZUS może przyznać drugie świadczenie postojowe.W celu możliwości weryfikacji przychodu osiąganego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą proponuje się wprowadzić:- obowiązek przekazania przez ZUS do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o zadeklarowanych – we wniosku o przyznanie świadczenia postojowego przez przedsiębiorców – wysokościach osiąganych przychodów w danym okresie. Rozwiązanie to powinno zapewnić spójność danych w systemach podatkowych i ubezpieczeń społecznych, jak również uszczelnienie systemu podatkowego;- uprawnienie dla KAS weryfikowania i powiadamiania ZUS o wszelkich rozbieżnościach w zadeklarowanych przychodach, które będą podstawą dla ZUS wszczęcia postępowania o potwierdzenie prawidłowości przyznania prawa do świadczenia.ZUS będzie mógł skorzystać z posiadanego uprawnienia badania prawidłowości zawartych umów cywilnoprawnych, a w konsekwencji odmowy wypłaty świadczenia jeżeli umowa nie została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych pomimo istnienia takiego obowiązku wynikającego z charakteru tej umowy. Wsparcie postojowe dla przedsiębiorców
Dofinansowanie to będzie mogło zostać przyznane w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r.do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna sięw trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników:Dofinansowanie:1) będzie obejmowało część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (należnych zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorcy będącego pracodawcą) – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń wszystkich pracowników, jak też tylko części z nich;2) będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:a) co najmniej 30% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,b) co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,c) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;3) może być przyznane na okres nie dłuższy niż:a) 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców,b) 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie będzie wypłacane.Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych kosztówna wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał oświadczyćo spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów, liczbie pracowników czy też o wielkości pomocy de minimis, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.Jednocześnie wprowadzone zostało zastrzeżenie, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.Dofinansowanie wykorzystane przez przedsiębiorcę niezgodnie z przeznaczeniem będzie podlegało zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.Pomoc udzielana przedsiębiorcy będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników:Dofinansowanie będzie:1) obejmowało część kosztów prowadzenia przez niego działalności;2) mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:a) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,b) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie,c) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie3) przyznawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;4) wypłacane jednorazowo.Przedsiębiorca będzie obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, zaś w przypadku niewywiązania się z tego warunku będzie obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej do zwrotu.Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał oświadczyćo spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów, czy teżo wielkości pomocy de minimis, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.Jednocześnie wprowadzone zostało zastrzeżenie, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.Pomoc udzielana przedsiębiorcy będzie udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji.Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29  lutego 2020 r. Umorzenie będzie stanowiło pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.Formą zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki, będzie weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy. Zawieszenie postępowań podatkowych:l
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 oraz ochroną obywateli może nastąpić brak możliwości kontynuowania postępowań, w szczególności podatkowych i kontroli oraz realizacji obowiązków bądź uprawnień stron postępowania i kontrolowanych. Z tego względu istnieje potrzeba zawieszenia toczących się postępowań i kontroli, w tym podatkowych, prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej, kontroli celno-skarbowych oraz niektórych innych postępowań.Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli, o których mowa w ust. 1, będzie wywoływać skutki prawne już od chwili jego wydania. Organ wydający postanowienie o zawieszeniu procedury będzie miał obowiązek doręczenia tego postanowienia niezwłocznie. Jeśli nie będzie to możliwe postanowienie o zawieszeniu zostanie doręczone najpóźniej w terminie doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania albo kontroli.Z uwagi na rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym zasadne jest wprowadzenie upoważnienia fakultatywnego do wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rozporządzenia, które z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole, o którym mowa w ust. 1. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych określi zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres, na który następuje zawieszenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Rozporządzenie może dotyczyć zawieszenia postępowań i kontroli prowadzonych zarówno przez organy Krajowej Administracji Skarbowej np. naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej, jak i samorządowych organów podatkowych np. burmistrzów i prezydentów miast.Do terminów postępowań i kontroli zawieszonych na podstawie ust. 1 lub 3, nie będzie się wliczać okresów ich zawieszenia.W sprawach zawieszenia postępowań i kontroli, o których mowa w art. 4 projektu ustawy będą mieć odpowiednie zastosowanie przepisy działu IV rozdziału 12 ustawy– Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem art. 201 § 3 oraz art. 205 § 2. Wyłączenia to oznaczają, że na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania i kontroli  oraz postanowienia o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania i kontroli nie będzie przysługiwać zażalenie. Postanowienia te będą jednak mogły być zaskarżone w odwołaniu od decyzji, co wynika z art. 237 Ordynacji podatkowej. Zmiany w zakresie rozliczenia dotacji NGO
Wystąpienie „siły wyższej” spowodowanej zagrożeniem epidemicznym oznacza konieczność uznania przez zleceniodawcę zadania publicznego jako uzasadnionych wydatków poniesionych przez organizację pozarządową na sfinansowanie działań, które musiały zostać odwołane z powodu wystąpienia siły wyższej.  Zmiany w zakresie możliwości zlecania zadań dla NGO
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach przewidziała możliwość odstąpienia od zasady zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert. W razie wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej została stworzona możliwość zlecania zadań z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego i skutkami jakie niesie dla szczególnych grup obywateli wymagających szczególnej troski, w tym osób bezdomnych, osób starszych, niesamodzielnych, które powinny ograniczyć przemieszczanie się ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz potrzebą zapewnienia niezbędnych warunków do przeżycia organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązane zostały do prowadzenia działań łagodzących skutki, o których mowa wyżej. W tym zakresie i zgodnie z uzasadnieniem wprowadzenia możliwości odstąpienia od zasady zlecania zadań w trybie otwartego konkursu ofert w art. 11a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezbędne jest umożliwienie organom administracji publicznej zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sytuacji obecnego zagrożenia epidemicznego. Zmiany w zakresie planowania wydatków budżetowych i finansowania działań
Prezes Rady Ministrów, a nie Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa. Przepis dotyczący obowiązku informowania organu administracji architektoniczno-budowlanej
Projektowany przepis wskazuje na obowiązki inwestora, który przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej rozpoczął prowadzenie robót budowlanych lub zmienił sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis dotyczący przypadków, w których zawieszenie zajęć w centrum integracji społecznej lub klubie integracji społecznej nastąpiło przed 8 marca 2020 r.:
Przepis ten nakazuje odpowiednie stosowanie rozwiązań dotyczących centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także w sytuacjach, kiedy zajęcia w nich zostały zawieszone przed 8 marca 2020 r. Przepis dotyczący udzielania kredytów MŚP
Celem proponowanego przepisu jest umożliwienie bankom uwzględnienia szczególnej sytuacji, w jakiej mogą znaleźć się niektórzy kredytobiorcy z segmentu MŚP wskutek rozprzestrzeniania się COVID-19.Dla takich przedsiębiorców kluczowe będzie utrzymanie zdolności do kontynuowania działalności w okresie, w którym ich zdolność generowania przychodów podlegać może – ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – istotnemu, lecz tymczasowemu ograniczeniu lub wręcz „zamrożeniu”. Utrata możliwości finansowania bieżących potrzeb przedsiębiorcy, w szczególności regulowania bieżących zobowiązań wobec np. pracowników lub kontrahentów, mogłaby pociągać za sobą negatywne i potencjalnie nieodwracalne konsekwencje nie tylko dla samego przedsiębiorcy, lecz również dla podmiotów pozostających z nim w stosunkach gospodarczych (dostawców, poddostawców itp.). Mogłoby to prowadzić do sytuacji, gdy nawet tymczasowe – lecz istotne – ograniczenie możliwości generowania przychodów stałoby się istotnym zagrożeniem dla przedsiębiorców, zarówno kredytobiorców, jak i podmiotów z nimi współpracujących. Aby ograniczyć negatywne skutki takich tymczasowych i nadzwyczajnych (a przy tym zewnętrznych wobec kredytobiorców i przez nich niezawinionych), okoliczności, proponuje się, aby banki uzyskały – niezależnie od regulacji wynikających z przepisów prawa bankowego – możliwość przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowań uprzednio udzielonych takim przedsiębiorcom. W każdym przypadku modyfikacja warunków finansowania będzie przedmiotem uzgodnienia między bankiem a kredytobiorcą, przy czym założeniem jest, iż nie będzie ona prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy. Bankom zostanie z kolei zapewniona elastyczność działania w tym zakresie, niezależnie od wymagań regulacyjnych prawa bankowego.Czynnikiem mitygującym ryzyko związane z takim szczególnym rozwiązaniem jest ograniczenie zakresu jego zastosowania do kredytobiorców, z którymi bank posiadał zawarte umowy w dniu wejścia w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ogranicza to bowiem zakres zastosowania proponowanego szczególnego mechanizmu do klientów znanych bankowi, i tylko takich, których sytuacja finansowa i gospodarcza była przedmiotem oceny przez bank nie dawniej niż 30 września 2019 r. Zasadniczo chodzi o stworzenie możliwości przedłużenia (utrzymania) kredytów obrotowych uprzednio udzielonych przez banki klientom, którzy po dniu 30 września 2019 r. byli poddani procesom oceny kredytowej. Celem jest umożliwienie przedsiębiorcom zachowania finansowania bieżącego (przede wszystkim chodzi o kredyty obrotowe) mimo znacznego lub wręcz całkowitego, lecz tymczasowego, wygaszenia działalności z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Zmiana w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
Proponuje się dodanie przepisu przewidującego przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca w celu zminimalizowania negatywnych skutków związanych z wystąpieniem COVID-19.  Przepis przejściowy dotyczący odstąpienia od umów turystycznych
Proponuje się odpowiednie stosowanie rozwiązań w przypadkach, gdy doszło już do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub też do jej rozwiązania, a nie upłynął jeszcze termin na dokonanie zwrotu opłat lub wpłat, przewidzianych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Biorąc pod uwagę, że przepis art. 47 wspomnianej ustawy przewiduje, że zwrot ten powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, wprowadzany przepis znajdzie zastosowanie jedynie do stanów faktycznych zaistniałych w okresie 14 dni przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Przepis dotyczące pracy organów rejestrujących pojazdy
Wydłużenie do 180 dni terminów określonych w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.  Zmiana w zakresie kredytów dla przedsiębiorców
Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytów będących następstwem COVID-19.  Zmiany w zakresie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego:
Projektowany przepis zakłada, że w okresie od dnia 8 marca do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, o którym mowa w art. 15217 ustawy – Prawo własności przemysłowej, oraz terminu na złożenie w Urzędzie Patentowym tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego, o których mowa w art. 6 ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy będą biec na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Wydłużenie terminu na przystąpienie do części ustnej egzaminu na doradców podatkowych
Kandydatom zostanie wyznaczony dodatkowy termin tej części egzaminu w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmiana w zakresie badań lekarskich:
Dodaje się przepis przejściowy, który zachowuje w mocy orzeczenia lekarskie wydane na podstawie zawieszanych przepisów, stanowiąc, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach badań lekarskich, przeprowadzonych na podstawie przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4 – 5 ustawy – Kodeks pracy oraz art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym, których ważność skończyła po dniu 7 marca w 2020 r, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia zniesienia danego stanu.  Samorządowy zakład budżetowyZaproponowano również, że w przypadku realizacji przez samorządowy zakład budżetowy zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zawiesi w 2020 r. ograniczenie dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego do zakładu budżetowego. Dotacje będą mogły być wyższe niż 50% kosztów jego działalności. Zmiany w zakresie odroczenia obowiązku uzyskania licencji:
Przedłużenie obowiązku uzyskania licencji pośrednictwa w przewozie osób na maksymalny okres do 30 września 2020 r., z jednoczesnym lex specialis – zwolnieniem taksówkarzy z obowiązku odbierania zleceń wyłącznie od pośredników posiadających licencję.  Zmiany w zakresie ochrony najemców
Projekt przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy. Jednocześnie zastrzeżono, że powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania w enumeratywnie wymienionych w ustawie przypadkach, m. in. jeżeli najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą opłat za używanie lokalu, czy opłat niezależnych od wynajmującego, a pobieranych przez tego wynajmującego, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc; lub gdy używa tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.Oświadczenie woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych, najemca zobowiązany będzie złożyć wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.Ponadto projekt zakłada, że do dnia 30 czerwca 2020 r. niedopuszczalne będzie wypowiedzenie najemcy umowy najmu lokalu (zarówno lokalu mieszkalnego, jak i lokalu o innym przeznaczeniu) oraz wysokości czynszu w takim lokalu. Przy czym wskazano, że możliwym będzie wypowiedzenie umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lub pkt 4 ustawy z o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu. Projekt zastrzega również, że możliwym będzie wypowiedzenie umowy najmu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalnym w przypadku naruszenia przez najemcę postanowień umowy najmu lub przepisów prawa dotyczących sposobu używania lokalu lub w przypadku konieczności rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się ten lokal.W projekcie przewidziano także możliwość przedłużenia do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie oświadczenia woli najemcy terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu w takim lokalu, dokonanego przez wynajmującego. Powyższe rozwiązanie dotyczyć będzie sytuacji, w której wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wypowiedzenie wysokości czynszu w takim lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a termin tego wypowiedzenia upływa po tym dniu, lecz przed dniem 30 czerwca 2020 r. Oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r., najemca zobowiązany będzie złożyć wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu.Jednocześnie proponuje się wyłączenie stosowania powyższego rozwiązania w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; lub w przypadku wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego najemcy, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.organów Polskiego Związku Łowieckiego. Zmiany w zakresie świadectw kwalifikacyjnych na podstawie ustawy Prawo energetyczne
Nowelizacja przewiduje możliwość zawieszenia wszczętych i niezakończonych postępowań w sprawie wydania:1) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,2) pozwolenia na budowę,3) pozwolenia zintegrowanego,4) zezwolenia na przetwarzanie odpadów- dla instalacji przeznaczonej do termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, nieoddanej do eksploatacji w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiesza się do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 35b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Proponuje się również wydłużenie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń
Proponuje się dokonanie zmiany w ustawie – Kodeks wykroczeń w zakresie penalizacji braku zastosowania się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Rozwiązanie to jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia skuteczności działań tych formacji zarówno podczas zagrożenia epidemicznego, jak również przy realizacji typowych zadań ustawowych. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Przepis art. 52k dotyczy szczególnych rozwiązań w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, o którym mowa w specustawie, ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r.W takim przypadku będą oni mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Z tego sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.W art. 52l przewiduje się zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu:- wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,- dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy.Dodawany przepis art. 52m umożliwia odliczenie darowizn przez podatników podatku PIT, w tym podatników prowadzących działalność gospodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19.Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.Darowizna będzie odliczana w pełnej wysokości. Darowizny pieniężne dokumentowane będą dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego, z kolei darowizny rzeczowe – oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.Co do zasady, odliczenie będzie dokonywane w zeznaniu podatkowym. Wyjątek stanowić będą podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy, którzy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek.Odliczeniu nie będą podlegały darowizny zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, zwrócone w jakiejkolwiek formie lub odliczone na podstawie innych przepisów o podatku dochodowym, np. przepisów ustawy o ryczałcie.W zeznaniu podatkowym darczyńca będzie wskazywał kwotę dokonanej darowizny, kwotę, dane obdarowanego.W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany będzie obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, a podatnik doliczyć do dochodu kwoty uprzednio odliczone w zeznaniu składanym za rok, w którym otrzymał zwrot.W zakresie zmiany dotyczącej art. 52n – na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PIT płatnicy, o których mowa między innymi w art. 31 (zakłady pracy), kwoty pobranych zaliczek na podatek przekazują w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.Takie same terminy – na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy PIT – obowiązują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło zawartych z firmą).Dodawany przepis art. 52n wprowadza prolongatę terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy pobranych w marcu i kwietniu. Zatem zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r. Celem regulacji jest pomoc w zapewnieniu płynności finansowej firm zatrudniających pracowników, aby zapewnić ochronę miejsc pracy.W art. 52o proponuje się przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Rozwiązanie to będzie fakultatywne, tzn. że podatnik będzie mógł, ale nie musiał, z niego skorzystać.Z rozwiązania tego będą mogli korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów w 2019 roku przypadających na miesiące. Z proponowanego rozwiązania będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów albo rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r. albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej. Do ustalenia wskaźnika będą uwzględniane przychody określone w art. 14 ustawy PIT.W ramach art. 52p proponuje się zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej o niezapłacone w terminie zobowiązania. Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%. Zobowiązania, które nie zostaną uregulowane w trakcie roku i przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 rok, podatnicy ci uwzględnią w zeznaniu na podstawie art. 26i ustawy o PIT.Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie 2019 roku, w celu ustalenia poziomu spadku przychodów w 2020 roku, obliczą średnie przychody przypadające na miesiące albo kwartały 2019 roku.Natomiast podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 roku i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 roku, albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów, np. w formie karty podatkowej, nie będą zobowiązani do stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów przy obliczaniu należnych w 2020 roku zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli do powstania zaległości w spłacie zobowiązań przyczynił się COVID–19.W art. 52q proponuje się umożliwienie podatnikom PIT, opłacającym w 2020 roku zaliczki miesięczne w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b–6i ustawy PIT, rezygnację z tej formy w odniesieniu do zaliczek należnych za okres marzec–maj 2020 roku. Zaliczki za te miesiące, podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Za kolejne miesiące, czyli czerwiec–grudzień 2020 roku, podatnicy opłacać będą zaliczki w formie uproszczonej. Rozwiązanie to dotyczyć będzie wyłącznie „małych podatników”, zdefiniowanych w art. 5a pkt 20 ustawy PIT. Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie, poinformują o tym w zeznaniu rocznym. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Art. 38f zawiera analogiczne rozwiązania w zakresie rozliczania strat podatkowych za 2020 r. przez podatników podatku CIT, jak w przypadku rozwiązań proponowanych dla podatników podatku PIT – patrz pkt wyżej.W art. 38g proponuje się analogiczne zwolnienia od podatku CIT, jak w podatku PIT – patrz pkt wyżej.W art. 38h proponuje się analogiczne zasady odliczania darowizn dla podatników podatku CIT jak w przypadku podatników podatku PIT – patrz pkt wyżej.Przepis art. 38i zawiera odroczenie w płatności podatku od przychodów z budynków, na takich samych zasadach jak w przypadku podatników PIT – patrz pkt wyżej.Przepis art. 38j zawiera analogiczne jak w przypadku podatników PIT rozwiązania w zakresie tzw. złych długów, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego – patrz pkt wyżej.W przepisie art. 38k zostały zaprojektowane analogiczne rozwiązania jak w ustawie PIT w zakresie zaliczek uproszczonych, z uwzględnieniem specyfiki tego podatku w zakresie roku podatkowego – patrz pkt wyżej. Zmiany w ustawie o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Zmieniony punkt rozszerza i otwiera katalog instrumentów i przypadków, które mogą zostać ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Zmiana w zakresie art. 26a ustawy dotyczy zwiększenia kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Proponuje się podwyższenie podstawy kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200zł. Ponadto proponuje się, by dodatek do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach wzrósł z 600 zł do 1200 zł w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i z 600 zł do 900 zł w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zmiany ustawy ozryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Przepisy art. 57b-57d wprowadzają nowe regulacje analogiczne jak w przypadku ustawy PIT i CIT w zakresie:- art. 57b – odliczenia z tytułu darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19;- art. 57c – regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku zwiększenia przychodów ze względu na tzw. złe długi;- art. 57d – zawiera zwolnienia z podatku dochodowego. Kodeks spółek handlowych
Projektowane zmiany dotyczą sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy zarządzające oraz nadzorcze sp. z o.o. i S.A. Mają one na celu zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych tych spółek, w szczególności w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą wpływać na ich wewnętrzną organizację. Również uchwały mogą być podejmowane przez te organy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności zawarcia w umowie spółki odpowiedniego upoważnienia.Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu możliwości odbywania posiedzeń zarządów i rad nadzorczych sp. z o.o. i S.A. z wykorzystaniem nowych technologii, tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji.  Zmiany odnoszące się do ustawy o dozorze technicznym
Można przełożyć termin wykonania badań urządzeń technicznych (m.in. okresowych badań technicznych), z zachowaniem możliwości eksploatacji tych urządzeń przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy. Odroczenie terminu badań może nastąpić na wniosek eksploatującego po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia. Zmiany odnoszące się do ustawy – Prawo o miarach
Przepis zmieniający ustawę – Prawo o miarach ma na celu umożliwienie  organom administracji miar w 2020 r. odraczanie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwalanie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych, ale przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
Proponowana poprawka ma na celu rozszerzenie katalogu przedmiotów działalności, w zakresie których będą mogły być uruchomione zadania podczas selektywnego uruchomienia programu mobilizacji gospodarki. Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Wydawanie tymczasowych profil zaufanych. Przedmiotowy środek identyfikacji elektronicznej będzie mógł być wydany w usłudze online, która będzie mogła być zrealizowana bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, a więc bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Zmiany ustawy o kinematografii
Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie jest możliwe wyświetlanie filmów w kinach. W związku z powyższym zaproponowano zmianę – nowe brzmienie przepisu art. 4 ust. 1, pozwalające uznać za film również utwór, który z uzasadnionych przyczyn nie miał premiery kinowej. Ma to istotne znaczne związane z możliwością rozliczenia dotacji. Zmiana ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Zmiany zaproponowane do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej mają na celu wprowadzenie wielu znaczących ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich rozszerzających zakres ww. inwestycji.  Zmiana ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:
W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi proponuje się wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych do zamówień na usług, dostawy lub roboty budowlane udzielane w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zmiany w zakresie ustawy o finansach publicznych
Proponowany przepis umożliwi finansowanie zadań wynikających z uruchomienia przez Prezesa Rady Ministrów programu mobilizacji gospodarki, w tym tych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zarówno w trybie selektywnym bądź pełnym, bez względu na obowiązujący stan gotowości obronnej państwa, albowiem art. 180 ustawy o finansach publicznych zezwala na przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa tylko w przypadku stanów nadzwyczajnych, tj. według art. 228-232 Konstytucji RP: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Proponuje się, celem ujednolicenia przepisów, wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rodziny do zamykania w określonych przypadkach żłobków i klubów dziecięcych. Zmiany w ustawie o odpadach
Regulacja ma na celu odroczenie obowiązków administracyjnych, które w czasach rozprzestrzeniania się COVID-19 mogłyby stanowić dla przedsiębiorców nadmierne obciążenie. Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii
Proponowane zmiany wprowadzają możliwość wydłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego oraz maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji, na skutek zaistnienia okoliczności niezależnych od Wytwórcy, z uwzględnieniem sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym spowodowanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Analogiczna regulacja została zaproponowana dla Wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy. Mechanizmy te zapewniają gwarantowaną cenę energii elektrycznej (system FiT) dla mikroinstalacji oraz małych instalacji biogazowych i wodnych (o mocy mniejszej niż 500 kW) lub prawo do uzyskania pokrycia ujemnego salda (system FiP) dla średniej wielkości instalacji biogazowych i wodnych (o mocy nie mniejszej niż 500 kW, ale nie większej niż 1 MW). Zmiany w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej:
Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020. Zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
W ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje się zmianę art. 62 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazujące obowiązek przygotowania przez władzę aglomeracji i największych miast (ok. 32 miasta) planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Jako data opracowania projektu planu przez wskazane miasta został wskazany dzień 15 marca 2020 r. Projekt planu podlega  konsultacjom publicznym, a termin ich przeprowadzenia to 21 dni. Na dzień 17 marca 2020 r. 22 zobowiązane gminy przekazały projekty planów budowy do konsultacji z mieszkańcami gminy. Następnym etapem jest  uzgodnienie projektu planu z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania – termin uzgodnień 30 dni. Z uwagi na obecną sytuację proponuje się zmianę terminów konsultacji publicznych projektów planów oraz uzgodnień z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznymi jak również wprowadzenie stosownych przepisów przejściowych pozwalających na właściwe przeprowadzenie tych procedur. Zmiany w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu
Przepis art. 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu ustanawia sześciomiesięczny okres przejściowy dla spółek, obowiązanych do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR) na dopełnienie tego obowiązku. Według obecnie obowiązującej redakcji art. 195 bieg terminu okresu przejściowego zakończy się dnia 13 kwietnia 2020 r. Pomimo faktu, że zgłoszenie informacji do CRBR dokonywane jest przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, nie można wykluczyć sytuacji, w których ustalenie informacji koniecznych do zgłoszenia wymagać będzie od osób odpowiedzialnych za zgłoszenie przemieszczania się np. w celu uzyskania stosowanych dokumentów lub załatwienia formalności związanych z uzyskaniem podpisu elektronicznego, co w kontekście obecnie panującej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego może być niemożliwe lub utrudnione. W związku z powyższym proponuje się przedłużenie ww. okresu przejściowego, o kolejne 3 miesiące, które w ocenie projektodawcy nie będzie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie krajowego sytemu przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw:
Przedłużenie obowiązku uzyskania licencji pośrednictwa w przewozie osób na maksymalny okres do 30 września 2020 r., z jednoczesnym lex specialis – zwolnieniem taksówkarzy z obowiązku odbierania zleceń wyłącznie od pośredników posiadających licencję.  Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska:
Zaproponowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza. Uzasadnieniem przewidzianych ustawą zmian w terminach poszczególnych etapów przygotowania i przyjęcia w drodze uchwały sejmiku województwa programu ochrony powietrza dla strefy, w której stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji na pył zawieszony PM2,5 w wyniku oceny jakości powietrza za 2018 r., jest brak możliwości przeprowadzenia przez zarządy województw konsultacji społecznych, w tym w ramach spotkań z mieszkańcami gmin objętych programem ochrony powietrza, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Zauważyć należy, że przeprowadzenie konsultacji  jest to kluczowy etap przygotowania programów ochrony powietrza, ze względu na fakt, że to gmina, powiat oraz mieszkańcy gmin i powiatów są wskazani jako odpowiedzialni za realizację działań naprawczych wskazanych do realizacji, w projektach cytowanych wyżej programów. Z tego powodu też niemożliwe jest zwołanie posiedzeń Sejmików Województw, na posiedzeniu których przyjmowane są projekty uchwał w sprawie programów ochrony powietrza. Ponadto wskazać należy, że w przypadku przyjęcia przez Sejmik Województwa uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, który nie zostanie uzgodniony z wybranymi gminami i powiatami, może skutkować skierowaniem przez gminę i powiat skargi do Sądu Administracyjnego zaskarżającej uchwałę w tym zakresie. Dodatkową przesłanką do przesunięcia terminów przygotowania i uchwalenia programów ochrony powietrza jest ryzyko nałożenia, w trybie art. 315a ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, kar za niedotrzymanie ustawowego terminu uchwalenia programów ochrony powietrza.Z zebranych informacji wynika, że istnieje potencjalne ryzyko nie dopełnienia terminów sprawozdawczych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w związku pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego. W takim przypadku wydaje się zasadne aby wydłużyć w czasie terminy sprawozdań, oświadczeń oraz raportów wykonywanych na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy. Rozwiązanie musi być kompleksowe z uwagi na fakt, iż np. raporty prezesa URE powstają w oparciu o sprawozdania przedsiębiorców – przesuwając jeden termin, należy konsekwentnie przesunąć pozostałe. Zmiany w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS CoV-2 zasadne jest odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. Podatnicy będą mogli jednak dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r., czyli złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19Fundusz będzie zasilany wpłatami środków pieniężnych od jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Przychody Funduszu mogą stanowić także środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, wpłaty z budżetu  państwa, w tym budżetu środków europejskich, wpływy ze skarbowych papierów wartościowych oraz inne przychody. Dysponentem Funduszu będzie Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów będzie miał możliwość upoważnienia do dysponowania Funduszem ministra, kierującego określonym działem administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia, Prezes Rady Ministrów jednocześnie określi jego zakres.Obsługę bankową Funduszu będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Bankiem, a dysponentem Funduszu. Na podstawie tej umowy dysponent Funduszu będzie mógł również zlecić Bankowi wykonywanie obsługi finansowo-księgowej Funduszu.Środki Funduszu przeznaczane będą na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, a także na wypłatę wynagrodzenia dla Banku za prowadzenie obsługi bankowej (mając na względzie, że prowadzenie tej obsługi nie może przekroczyć średniej wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Bank za obsługę bankową innych państwowych funduszy celowych).Co istotne, wsparcie ze środków Funduszu będzie udzielane przez dysponenta Funduszu, na podstawie jego pisemnej dyspozycji. Nie będzie ono stanowiło dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Mając na uwadze udzielanie wsparcia w sposób jak najbardziej efektywny, przejrzysty i uporządkowany, może ono zostać udzielone za pośrednictwem poszczególnych dysponentów części budżetowych. Środki dla poszczególnych dysponentów będą gromadzone na wyodrębnionych subkontach Funduszu. Dysponent Funduszu będzie zawierał porozumienie z dysponentem danej części budżetowej określające sposób i terminy przekazywania, rozliczania, zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości.Wsparcie ze środków Funduszu może być udzielone jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Wsparcie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, przekazanych przez Komisję Europejską na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 będzie udzielane zgodnie z procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.W projektowanych przepisach zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego będą gromadziły środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów. Środki te będą przeznaczane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach planu finansowego tego rachunku. Dysponowanie środkami oraz opracowywanie planu finansowego dla rachunku, o którym mowa powyżej, będzie należało do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu lub zarząd samorządu województwa, który po zakończeniu roku przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.Jednoznacznie określono, że wsparcie ze środków Funduszu stanowi przychód jednostki sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy o finansach publicznych. Jednostka wyodrębnia wsparcie i koszty w planie finansowym.Aby umożliwić dysponentowi Funduszu pozyskanie środków dla Funduszu, będzie mógł zwrócić się z wiążącym poleceniem do dysponentów części budżetowych, którym podlegają albo którzy nadzorują jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, w szczególności, o informacje dotyczące:- wysokości środków pieniężnych jednostek na dzień przekazania informacji dysponentowi Funduszu, z wyodrębnieniem środków z dotacji z budżetu i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;- znanych w dniu przekazania informacji zobowiązań jednostki dotyczących danego roku.Informacje będą przekazywane w terminie wyznaczonym przez dysponenta Funduszu, informując równocześnie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Dysponent Funduszu, na podstawie ww. informacji, będzie mógł wydać jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-8 i 14 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem samorządowych osób prawnych, wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Funduszu, określając ich wysokość oraz termin wpłaty. Wpłaty środków pieniężnych, będą stanowiły koszty tych jednostek, które je dokonały.Dysponent Funduszu może zwrócić z Funduszu niewykorzystane w całości albo w części środki pieniężne tym jednostkom, które dokonały ich wpłaty, z wyłączeniem wpłat z budżetu państwa. Zwrot środków dokonany w bieżącym roku budżetowym będzie stanowił zmniejszenie: przychodów Funduszu i kosztów jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków pieniężnych. Zwrot środków dokonany w kolejnym roku budżetowym będzie stanowił: koszty Funduszu i przychody jednostki sektora finansów publicznych, która otrzymała zwrot środków pieniężnych Minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek dysponenta Funduszu, przekaże Funduszowi skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie realizacji zadań.Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.List emisyjny będzie zawierał w szczególności:a) datę emisji;b) powołanie podstawy prawnej emisji;c) jednostkową wartość nominalną w PLN;d) cenę zbycia lub sposób jej ustalenia;e) stopę procentową lub sposób jej obliczania;f) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;g) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;h) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.Emisja skarbowych papierów wartościowych nastąpi z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych. Do emisji skarbowych papierów wartościowych nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.Zgodnie z projektowanymi regulacjami, dysponent Funduszu ma obowiązek sporządzenia projektu planu finansowego Funduszu na rok 2020 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Projekt planu, będzie podlegał uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w terminie 10 dni roboczych od dnia jego przekazania przez dysponenta Funduszu.Ponadto przewidziano podstawę materialnoprawną, umożliwiającą dokonywanie wpłat do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na zadania realizowane przez Fundusz, ze środków budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich.2) Wejście w życie ustawy:Z uwagi na pilność projektu związaną z potencjalnym rozprzestrzenieniem się koronawirusa przewiduje się jego niezwłoczne wejście w życie. Wymiar Sprawiedliwości Powierzenie wykonywania niecierpiących zwłoki zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości innemu sądowi, Uproszczony tryb delegowania sędziów do innego sądu, w celu umożliwienia wsparcia sądu, który rozpoznaje sprawy pilne, zarówno własne, jak i powierzone ale w niedostatecznej obsadzie, dodatkowy urlopu bezpłatnego, w wymiarze 7 dni kalendarzowych, na przygotowanie się do egzaminów wyznaczonych w terminie dodatkowym przez Ministra Sprawiedliwości, TERMINY projekt przewiduje w szczególności wstrzymanie nierozpoczętego i przerwanie albo zawieszenie rozpoczętego biegu terminów procesowych, spółdzielnie, w tym mieszkaniowych, głosowanie na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, rozszerzająca stosowanie dozoru elektronicznego, 

z poważaniem

Radca Prawny Rafał Kolano

Właściciel

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano  

ul. Jagiellońska 6/17

40-035 Katowice

Tel/fax 32 201 07 10

www.radcy-prawni.com.pl 


NIP: 6261095422

REGON: 241686120 

Rachunek bankowy:

41 1090 1186 0000 0001 1466 7072