Skip links

Biuletyn

BIULETYN KANCELARII 

WYDANIE SPECJALNE

I  Zmiany Prawa 

Jutro na  Radzie Ministrów procedowany będzie projekt paktu na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki; m.in. odroczenie różnych płatności, rozwiązania wspierające.

Procedowane będą też zmiany w kodeksie spółek handlowych.

II Prawo Pracy 

Ograniczenia zgromadzeń ponad 5o osób nie dotyczą pracy w zakładach pracy.

III Prawo / Samorząd

W przypadku odwołania posiedzenia komisji czy sesji rady nie mamy do czynienia z nieobecnością zatem dieta przysługuje w pełnej wysokości.

IV Prawo Pracy

Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) za pełnym wynagrodzeniem.

V Prawo Pracy

Przestój w pracy. Przestój jest szczególnego rodzaju przerwą w wykonywaniu pracy. Jest to czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do świadczenia pracy, ale z przyczyn obiektywnych nie może wykonywać umówionej pracy. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę. Pracownik ma obowiązek ją wykonywać. Za czas przestoju pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia liczonego od pensji podstawowej godzinowej lub miesięcznej, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia-60 proc. wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie za czas postoju w żadnym wypadku nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

VI Prawo Pracy

Pracodawca nie może z własnej inicjatywy , ze względu na swoje potrzeby, wysłać pracownika na urlop bezpłatny. Ponieważ ten rodzaj urlopu może być udzielony tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może też wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, chyba, że był on wcześniej zaplanowany.

VII Państwowy inspektor sanitarny/Państwowy graniczny inspektor sanitarny podejmuje decyzję o kwarantannie lub izolacji, a społeczeństwo ma ściśle stosować się do jego zaleceń. Wynagrodzenie: za okres izolacji lub kwarantanny pracownikowi przysługuje tzw. chorobowe.

IX Restrukturyzacja

W polskim prawie obowiązuje szereg instytucji prawnych objętych ustawą Prawo restrukturyzacyjne umożliwiających działanie ukierunkowane na zmianę struktury gospodarczej firm oraz zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa lub jego funkcjonalności, czyli po prostu „wyciągnięcie firmy z kłopotów”. 

Zaletami tego rozwiązania są:

·       Całkowite wstrzymanie egzekucji 

·       Możliwość objęcia postepowaniem należności publicznoprawnych (ZUS i inne zobowiązania podatkowe) 

·       Możliwość odzyskania zaufania względem kontrahentów i dostawców

·       W trakcie restrukturyzacji przedsiębiorca posiada czas na znalezienie zewnętrznych źródeł finansowania czy sprzedaży nieruchomości  

·       Dotyczy zarówno spółek prawa handlowego a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Co istotne należy wskazać, iż nie prowadzi ona do zakończenia działalności przedsiębiorstwa czy jego likwidacji