Skip links

Ważne rozstrzygnięcie – sukces kancelarii.

Wyrokiem z dnia 27 stycznia 2022 roku NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody i potwierdził tym samym stanowisko Gminy oraz Kancelarii, że niepodjęcie uchwały na podstawie art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym w przedmiocie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o jego nieudzieleniu, a  procedowanie nad pierwszą z uchwał wyczerpuje procedowanie nad drugą. Tym samym brak jest konieczności ponownego głosowania w przypadku, gdyby uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania nie uzyskała wymaganej większości głosów.