Skip links

UMOWY W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – PROGRAM SZKOLENIA

Online:

I. Opis szkolenia.

Dnia 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Praw zamówień publicznych, która to
ustawa była od dawna wyczekiwana zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców. Dział VII
ustawy „Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie” zawiera szczegółową
regulację dotyczącą umów co stanowi istotne novum względem poprzedniego stanu prawnego.
Szkolenie ma za zadanie przedstawić uczestnikom regulacje dotyczące umów wraz z ich
komentarzem oraz wskazaniem i wyjaśnieniem potencjalnych problemów z ich stosowaniem. Nadto
szkolenie ma za zadanie przedstawić uczestnikom swoisty kontekst orzeczniczy sporów sądowych
toczących się na tle umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych.

II. Program.

 1. Przedstawienie kontekstu nowych regulacji – problemy i spory na tle poprzedniego
  stanu prawnego, zagadnienie wykładni umów,
 2. Umowa w spawie zamówienia publicznego – definicja,
 3. Trzy cele nowelizacji,
 4. Obowiązek współdziałania stron – dyrektywa interpretacyjna,
 5. Forma umowy w PZP oraz skutki jej niezachowania,
 6. Klauzule abuzywne,
 7. Czas trwania umowy,
 8. Obowiązkowe elementy umów,
 9. Obowiązkowe elementy umów dotyczących robót budowlanych,
 10. Obligatoryjna klauzula dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia,
 11. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia,
 12. Zakaz zawarcia umowy w trybie in house,
 13. Zasady odpowiedzialności wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
 14. zamówienia publicznego,
 15. Raport z realizacji zamówienia,
 16. Obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom jako
 17. warunek wypłaty wynagrodzenia wykonawcy,
 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 19. Zmiana umowy,
 20. Odstąpienie od umowy,
 21. Unieważnienie umowy,
 22. Podwykonawstwo,

Zapisy:

Mailowo na adres: [email protected]

Cena: 250 zł