Skip links

Tarcza 4.0

↔️Biuletyn czerwiec 2020r NEWS Tarcza 4.0 

Ustawa uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, czeka na podpis Prezydenta.

Prawo Pracy – wprowadzono:

1. Utratę prawa pracownika do wykorzystania zaległego urlopu w terminie do 30 wrześnianastępnego roku kalendarzowego. W odróżnieniu od obowiązujących przepisów to pracodawca zadecyduje, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Co ważne – decyzja o wykorzystaniu urlopu będzie mogła być wydana bez zgody pracownika.
2. Wypłacanie niższych odpraw pracowniczych – pracodawca będzie mógł wypłacić odprawy pracownicze w obniżonej kwocie. Wysokość odpraw nie będzie wynosić już piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w dniu rozwiązania stosunku pracy, lecz wyłącznie dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3. Wydanie nakazu wykonywania pracy w formie zdalnej –  pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu. Na pracodawcy będzie jednak ciążył obowiązek udostępnienia narzędzi niezbędnych pracowników do świadczenia pracy w warunkach domowych,
4. Obniżenie czasu pracy i tym samym wypłatę niższego wynagrodzenia – pracodawca dotknięty skutkami epidemii będzie miał prawo obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy i tym samym wypłacić mu mniejsze wynagrodzenie. Obejmując pracownika postojem ekonomicznym, wysokość wypłacanego wynagrodzenia będzie mogło zostać zmniejszone nawet o połowę. Wszystko to będzie mogło mieć miejsce z pominięciem zgody pracownika.
5. Rezygnację z postanowień układów zbiorowych czy ZFŚS – pracodawca zyska możliwość zrezygnowania ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, czy też postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Będzie to możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

1. Banki będą udzielać kredytów przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19, a do odsetek dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego.
2. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.
3. Dofinansowanie może dotyczyć już posiadanych kredytów.
4. Dofinansowanie wynosi w zależności od wielkości firmy 2 procent (MŚP) lub 1 procent (inne)

Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych:

1. obligatoryjna zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w razie stwierdzenia, iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na jej należyte wykonanie. 
2. Nadal jednak decyzja o zmianie umowy będzie należała do zamawiającego, jeśli okoliczności te jedynie mogą wpłynąć na wykonanie umowy.
3. Projekt Tarczy antykryzysowej 4.0 przewiduje zakaz potrącenia kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, jeśli na należyte wykonanie umowy wpłynęły okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19. 
4. Zamawiający nie będzie mógł także dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
5. w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający będą z mocy prawa zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia w częściach lub do udzielania zaliczki. Ostatnia część wynagrodzenia nie będzie mogła wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Jednocześnie, zaliczka nie będzie mogła być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia.
6. zmiany w wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jego górna granica wyniesie 5% lub – w przypadku zamówień o szczególnym ryzyku – 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania. Możliwy będzie także zwrot części zabezpieczenia po wykonaniu odpowiedniej części zamówienia. 
7. Dodatkowo zniesiony zostanie obowiązek żądania wadium w przetargach powyżej progów unijnych. Zamawiający nie będzie więc już zobowiązany do żądania wadium, jednak nadal będzie posiadał taką możliwość.
8. nowy tryb rozpoznawania spraw przed KIO – postępowania będą się toczyły bez udziału stron i uczestników. Częściowo zmienią się także zasady postępowania oraz terminy. 

Pakiet osłonowy dla samorządów,

1. możliwości nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
2. Tarcza 4.0 łagodzi w br. regułę fiskalną ograniczającą zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki (katalog jak wyżej), wynikającą z wystąpienia epidemii COVID-1
3. Ustawa wprowadza możliwości przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych
4. Tarcza 4.0 uelastycznia także wydatkowania środków z tzw. funduszu korkowego w 2020 r. Pieniądze z tego funduszu będzie można przeznaczyć na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19
5. Ustawa wprowadza możliwości wcześniejszego przekazywania w 2020 r. rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej, co poprawi płynność JST

Ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG,

1. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
2. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata
3. Dotyczy : spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności, czy produkcją leków – jeśli ich

Ułatwienia dostępu do wakacji kredytowych

1. Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.
2. Możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).
3. Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Podatki
1. Więcej darowizn będzie można odliczyć od podstawy obliczania podatku dochodowego. Będzie to dotyczyć  m.in. darowizn przekazanych na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, czy domów pomocy społecznej
2. Od podatku będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2020 r., m.in. placówkom oświatowym.

NEWS Tarcza 4.0

Ustawa uchwalona przez Sejm po poprawkach Senatu, czeka na podpis Prezydenta.