Skip links

Pozew w trybie wyborczym

Wbrew powszechnej opinii publicznej oraz nagłówkom prasowym, nie istnieje coś takiego jak pozew w trybie wyborczym. Zgodnie z art. 111 Kodeksu wyborczego, w sytuacji, gdy rozpowszechniane materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1. zakazu rozpowszechniania takich informacji;
2. przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje; 
3. nakazania sprostowania takich informacji; 
4. nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste; 
5. nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone; 
6. nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Warto zwrócić uwagę, że Pojęcie materiałów wyborczych określone jest w sposób niewyczerpujący. Należą do nich także tzw. billboardy oraz wszelkie napisy, informacje, komunikaty, apele. Nadto chodzi tu o tego rodzaju wypowiedzi, które mają charakter agitacji wyborczej, a więc są umieszczane z uwagi na trwającą kampanię wyborczą i pozostają w związku z aktem wyboru, czy też umieszczane są w celu wpływu na wynik głosowania. Nie sposób twierdzić, że wszelkie wypowiedzi na temat osoby kandydującej, tylko z uwagi na fakt, że trwa kampania wyborcza, uzyskują przymiot materiału wyborczego (por. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 września 2012 roku, I ACz 1253/12).

Co istotne, wniosek złożony w trybie wyborczym nie obejmuje wypowiedzi ocennych, a więc może dotyczyć tylko tych materiałów, które można poddać ocenie stricte w kategorii prawda-fałsz. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 października 2018 roku, o sygn. akt I ACz 1420/18, kwestią jest czy wypowiedź podlega ocenie w kontekście art. 111 § 1 ustawy K.w., albowiem nie każda wypowiedź, która jest dla danego kandydata obiektywnie negatywna może być poddana ocenie w trybie ww. przepisu. Nie jest bowiem możliwe zastosowanie art. 111 § 1 ustawy K.w. wobec wypowiedzi ocennych. Kontroli sądowej poddane są jedynie wypowiedzi oceniane w kategoriach prawdy lub fałszu

Procedura w trybie wyborczym

Sąd okręgowy ma obowiązek rozpatrzeć wniosek w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia wniosku, z zastrzeżeniem, że wniosek nie może zawierać braków formalnych. W sytuacji, gdy wniosekzawiera braki, termin rozpatrzenia liczy się od momentu ich uzupełnienia. Przy składaniu wniosku konieczne jest zachowaniestandardowych elementów każdego pisma procesowego. Z tego powodu ważne jest, by wnioskodawca upewnił się, że dokument spełnia wszystkie wymogi formalne. Co więcej, pomimo tego, że złożenie wniosku nie podlega opłacie sądowej, to w przypadku niepowodzenia wnioskodawca będzie musiał pokryć koszty strony przeciwnej.

Zalecane jest zatem skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który posiada doświadczenie w sprawach związanych z procedurami wniosków złożonych w trybie wyborczym. Nasza kancelaria posiada wyspecjalizowany zespół adwokatów i radców prawnych, którzy skrupulatnie pomogą rozwiązać Twój problem.

Gdy wniosek zostanie rozpatrzony sąd wydaje postanowienie. Cały proces może sprawiać trudności, bowiem obie strony mogą złożyć zażalenie na postanowienie sądu w przeciągu 24 godzin od jego wydania. Zażalenie kieruje się do sądu apelacyjnego, który ma obowiązek rozpatrzeć je w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia do sądu. Co istotne, decyzja sądu apelacyjnego nie podlega zaskarżeniu i ma natychmiastowe wykonanie, a więc ten etap zamyka już całą drogę odwoławczą.

[SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI]

kancelaria Katowice radcy prawni porada prawna prawnik

#PrawnikKatowice #PrawnikŚląsk #KancelariaKatowice#KancelariaŚląsk