Skip links

UWAGA Polityka antykorupcyjna Nowe obowiązki przedsiębiorców i samorządów.

Wkrótce nowe obowiązki.

ZLEĆ PRZYGOTOWANIE NAM!

Procedowana w styczniu przyszłego roku Ustawa o jawności życia publicznego prawdopodobnie nakaże przeciwdziałanie. praktykom korupcyjnym – w szczególności nałożony zostanie obowiązek na osoby kierujących jednostkami sektora publicznego oraz na co najmniej średnich przedsiębiorców przygotowania i stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych.

Według projektu wewnętrzne procedury antykorupcyjne powinny w szczególności:

  • nie dopuszczać do tworzenia w przedsiębiorstwach tak zwanych „funduszy korupcyjnych”, z których finansowane są korzyści majątkowe
  • wymagać zapoznanie osób zatrudnianych z zasadami odpowiedzialności karnej za korupcję
  • wymagać umieszczania w zawieranych umowach klauzul, stanowiących, że żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych
  • opracowaniu kodeksu etycznego instytucji lub przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję
  • określać wewnętrzne procedury i wytyczne dotyczące otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;
  • określać sposób informowania właściwych organów o propozycjach korupcyjnych

Zgodnie z projektem jeżeli procedur antykorupcyjnych nie było lub były pozorne Szef CBA może skierować wniosek do prezesa UOKiK o nałożenie kary na przedsiębiorcę w wysokości od 10 tys. do 10 mln zł. Zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie o UOKiK przedsiębiorcy przysługiwałoby odwołanie do sądu.

Dodatkowo ukarany przedsiębiorca nie będzie mógł się ubiegać o zamówienia publiczne przez okres 5 lat, chyba, ze zapłaci karę dobrowolnie.