Skip links

Newsletter – X/20

Pracownicze Plany KapitałoweUwaga! Z dniem 27 października mija ważny termin dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uruchomienia u siebie Pracowniczych Planów Kapitałowych w związku z czym należy wybrać jedną z dostępnych w tym zakresie instytucji finansowych oraz podpisać umowę o zarządzanie PPK.Kto podlega obowiązkowi przystąpienia do PPK?·  Podmiot, który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób jest zobowiązany do uruchomienia PPK w zbliżającym się terminie październik/listopad 2020 r.,·  Podmiot, który nie zatrudniał wprawdzie we wskazanym terminie co najmniej 50 osób, lecz na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał co najmniej 20 osób również jest zobowiązany do uruchomienia PKK w zbliżającym się terminie październik/listopad 2020 r.,·   Jeśli natomiast poziom zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 19 lub mniej osób, wówczas taki podmiot będzie musiał wdrożyć PPK dopiero w terminie kwiecień/maj 2021 r.Kto nie musi wprowadzać PPK?– Osoba samozatrudniona- Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu inną osobę fizyczną- Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat- Pracodawca, który  (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeśli do PPE przystąpiło co najmniej 25% zatrudnionych osób.Od 1 października zmiany w Kodeksie karnym skarbowymOd października wraz z ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie o podatku od towarów usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe przestępstwo oraz wykroczenie skarbowe. Przestępstwo skarboweW przypadku nierzetelnego prowadzenia ksiąg podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg podlega karze do 240 stawek dziennych. Wyjaśnienia wymaga, kiedy księga prowadzona jest nierzetelnie. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia, gdy księga prowadzona jest niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Nadmienić należy również, że podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg może zrealizować znamiona tego czynu tylko umyślnie. O umyślności nie przesądza tu liczba błędnych zapisów, można bowiem umyślnie wprowadzić jeden nierzetelny zapis, jak też lekkomyślnie popełnić wiele błędów, co jednak nie będzie oznaczało działania umyślnego. Umyślności w działaniu nie będzie również, gdy w księdze dokonuje się zapisów nieodpowiadających rzeczywistości na podstawie otrzymanych od innej osoby nierzetelnych informacji.Wykroczenie skarboweWykroczenia skarbowe opisane w § 2 oraz 3 art. 61 k.k.s. mają dwojaki charakter. W pierwszym przypadku ogólnie określono, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu opisanego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W drugim przypadku precyzyjnie wskazano, że chodzi o podmiot prowadzący księgę w sposób wadliwy, tzn. prowadzony niezgodnie z przepisem prawa. Prowadzenie księgi niezgodnie z przepisem prawa oznacza naruszenie wymogów wynikających nie tylko z ustawy, ale i z przepisów niższej rangi, wydanych z upoważnienia ustawy.Tarcza 5.0Od 15 października 2020 roku kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.Ustawa wchodzi w życie od połowy października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Trzy formy pomocy:1)      Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec – wrzesień 2020Prawo do skorzystania z tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji  i obsługi targów, konferencji i wystaw.Warunkiem zwolnienia jest między innymi:·      prowadzenie działalności przed 30 czerwca·     wykazanie 75% spadku przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 rokuWnioski można składać do końca listopada.2)      Świadczenie postojoweProwadzący firmy będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agencji turystyczni i przewodnicy turystyczni.3)     Dodatkowe świadczenie postojoweO pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 roku.Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z działalności w miesiącu (poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku), niższy, co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.Projekt uregulowania pracy zdalnejProjekt nowelizacji Kodeksu Pracy ma regulować pracę zdalną w taki sposób, by funkcjonowała ona nie tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz trzech miesięcy po ich zakończeniu, jak stanowi obowiązująca ustawa w sprawie COVID.Projekt zmian w Kodeksie zakłada, że pracodawca określi zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, określi je sam w regulaminie. Jeśli nie będzie ani porozumienia, ani regulaminu, pracodawca będzie mógł ustalić zasady z pracownikiem w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo porozumieniu z nim.Zgodnie z propozycją, praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie bądź częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę. Jej uzgodnienie nastąpi przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia.Uwaga! Pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnie tylko w 2 przypadkach – gdy wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny lub stan epidemii, lub jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.Gdzie będzie można wykonywać pracę zdalną?Praca zdalna mogłaby być wykonywana w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika tylko, gdy pracownik ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Pracownik ma potwierdzać istnienie takich warunków w oświadczeniu składanym pracodawcy w postaci papierowej bądź elektronicznej przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej.O umiejętności pracownika dbać ma pracodawca, który będzie miał obowiązek dostarczyć pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tych narzędzi, ale także zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi.Po 3 miesiącach takiej pracy, każda ze stron będzie mogła zrezygnować z tej formy pracy.Zasady muszą zostać ustalone z pracownikiemZgodnie z projektem zmian, zasady wykonywania pracy zdalnej mają zostać określone w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub organizacją reprezentatywną, jeśli zawarcie porozumienia ze wszystkimi związkami nie jest możliwe.Jeśli w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do jego zawarcia, wówczas pracodawca będzie mógł określić zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, ale uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.Jeśli pracownik wykorzystuje swoje prywatne narzędzia i materiały, będzie musiało to być określone w porozumieniu, w tym wysokość ekwiwalentu. Co z zasadami bhp?Pracownik ma odpowiadać za zapewnienie sobie bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy, co będzie musiał potwierdzić złożeniem oświadczenia przed dopuszczeniem go do pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł również kontrolować pracownika w domu za jego zgodą. Ma to robić bez naruszenia prywatności. W firmach, gdzie działają związki zawodowe, zasady wykonywania pracy mogą być z nimi ustalone, ale nie muszą.Kolejnym nowym rozwiązaniem ma być umożliwienie pracy zdalnej na wniosek pracownika wychowującego dziecko do lat 3 lub opiekującego się dzieckiem z niepełnosprawnością, kiedy odmowę wniosku pracodawca musi uzasadnić.Polityka nowej szansy – pomoc finansowa dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji Polityka Nowej Szansy jest rządowym programem realizowanym wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju oraz Agencję Rozwoju Przemysłu. W ramach tego programu przez kolejne 10 lat do firm może trafić nawet 120 milionów złotych rocznie.Kto i w jaki sposób może wnioskować o pomoc?O pomoc mogą wnioskować wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości, o ile mają problemy finansowe.Wniosek można złożyć w Agencji Rozwoju Przemysłu, będącej operatorem programu, bądź w Ministerstwie Rozwoju lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na skrzynkę ePUAP bądź drogą pocztową.Wzory wniosków i informacje o niezbędnych dokumentach znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Jakie będą formy pomocy?W ramach nowego programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o krótkoterminowe pożyczki na ratowanie firmy, których okres spłaty będzie wynosić pół roku. Wysokość pożyczki nie będzie jednakowa dla wszystkich, bowiem uzależniona będzie od indywidualnej oceny sytuacji danego przedsiębiorcy.Jeśli okres lub wysokość pożyczki okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do 18 miesięcy.Duży przedsiębiorca również będzie mógł starać się o pomoc i wydłużenie terminu spłaty w ramach dodatkowego instrumentu, czyli tzw. pomocy na restrukturyzację. Jego założeniem jest zapewnienie płynności na czas konieczny do stworzenia planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia likwidacji.Kolejny z przewidzianych instrumentów pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej oceny przedsiębiorcy. Ten rodzaj wsparcia będzie mógł zostać udzielony jako kontynuacja pomocy na ratowanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.Ostatnią przewidzianą formą pomocy jest pomoc na restrukturyzację. Forma ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie poradziliby sobie z restrukturyzacją, ale opracowali jej plan, którego mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie bądź jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zasad skorzystania z Polityki Nowej Szansy można znaleźć pod adresem: https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy oraz https://www.gov.pl/web/rozwoj/polityka-nowej-szansyGTU – nowy symbol na fakturzeOznaczenie pozycji GTU jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K oznaczonym w ich strukturze jako pole obowiązkowe.Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy mają obowiązek wskazywać w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT m.in. inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, takich właśnie jak GTU, czyli oznaczenia towaru lub usługi.Uwaga! Oznaczenie GTU nie będzie miało zastosowania w przypadku wprowadzenia w JPK_V7M i JPK_V7K następujących transakcji:– zbiorczych o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej,-zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,- sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej,- zakupu skutkującego pojawieniem się VAT należnego u sporządzającego plik JPK (import usług czy dostawa, w której sporządzający jest nabywcą i dla której podatek płaci właśnie nabywca.Kiedy podawać GTU?GTU podawać należy przy transakcjach:- opodatkowanych,- zwolnionych, dla których miejsce opodatkowania nie znajduje się na terytorium kraju,- opodatkowanych u nabywcy,- opodatkowanych stawką 0%We wszystkich tych przypadkach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego.Jak oznaczać GTU?W ewidencji widnieć powinno wyłącznie jedno pole opisujące GTU dla danego dokumentu. W przypadku wprowadzenia faktury wielopozycyjnej nadawać należy GTU dla faktury, a nie dla poszczególnych pozycji na fakturze.Zasady przyporządkowania:– faktura z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijane oznaczenie- faktura z jedną pozycją z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji-  faktura z dwiema pozycjami (lub więcej), z których jedna zaliczania jest do grupowania GTU, a druga nie – oznacza się fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji faktury,- faktura z dwiema lub większą ilością pozycji z różnymi symbolami GTU – wpisuje się wszystkie symbole właściwe, np. jeśli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01,02,04 – podatnik wpisuje przy fakturze symbole GTU_01, GTU_02,GTU_04 Ważne zmiany w prawie ochrony środowiska – połączenie BDO z jednolitym plikiem kontroli już od 1 stycznia 2021Ministerstwo Klimatu skierowało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach, który przewiduje połączenie Bazy Danych o Odpadach, za którą odpowiada minister klimatu z bazą danych JPK VAT, leżącej w gestii ministra finansów. Mimo licznych protestów, rząd nie posłuchał przedstawicieli branży i zaplanował połączenie baz już od 1 stycznia 2021 roku. Jakie dane z faktur trafią do BDO?Zgodnie z projektem, w BDO przedsiębiorcy będą rejestrowali informacje o fakturze, w tym fakturze korygującej, obejmujące:·         numer faktury lub rachunku,·         datę wystawienia,·         NIP nabywcy,·         kod odpadu i jego masę (w tonach/Mg),·         wartość sprzedaży netto (w przypadku faktury,·         kwotę należności ogółemUwaga! Do wprowadzania danych z faktur VAT i rachunków do BDO zobowiązani będą tylko ich wystawcy. Powody wprowadzenia nowego rozwiązaniaW ocenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poza legalnym obrotem znajduje się ok. 8 milionów ton różnych odpadów. Jeśli powiąże się konkretną fakturę z odpowiednim dokumentem z zakresu gospodarowania odpadami, będzie można zintegrować dane dotyczące masy i rodzaju odpadów, posiadacza z danymi podatkowymi. Dzięki opisanemu powyżej rozwiązaniu, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Inspekcja Ochrony Środowiska otrzymają dodatkowe narzędzie do weryfikacji zgodności prowadzenia gospodarki odpadami z obowiązującymi przepisami prawa. Taka zmiana pozwoli na zwiększenie wpływu z CIT, VAT i PIT oraz zmniejszenie tzw. szarej strefy.Koronawirus – nowe obostrzeniaOd 24 października wprowadzono nowe ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii:Ograniczenia– Nauka w klasach 4-8 w trybie zdalnym,- W godzinach 8:00-16:00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego,- Szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym,- Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,- Wydarzenia kulturalne – do 25% udziału publiczności,- Zawieszona działalność siłowni, Aquaparków, basenów- Zawieszenie działania sanatoriów,- Lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej,- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw,- 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych pow. 100 mkw,- W transporcie publicznym zajęte 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich,- Ograniczenie imprez spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego- Ograniczenia w przemieszczaniu się osób 70+:Z wyłączeniem:– wykonywania czynności zawodowych,– zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego,– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego– w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust 
i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosPowrót godzin dla seniorówOd 15 października w sklepach, aptekach i drogeriach wracają tzw. godziny dla seniorów. Oznacza to, że w godzinach od 10 do 12 zakupy w sklepach będą mogły robić wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia.Wkrótce mija termin podjęcia obowiązkowych uchwał przez rady gminy dotyczących wyznaczenia granic aglomeracjiOd 1 stycznia 2018 roku granice aglomeracji wyznacza rada gminy. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne dotychczasowe uchwały w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji zachowują moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie przypomina, że zgodnie z przepisami prawa dotychczasowe uchwały sejmików województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji przestaną obowiązywać już za nieco ponad 2 miesiące.Ujęcie terenu danej gminy w granicach aglomeracji stanowi warunek konieczny w sytuacji m.in. możliwości ubiegania się o środki unijne na rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnych lub oczyszczalni ścieków.Konsekwencje niewyznaczenia granic aglomeracji:·         utrudnienie realizacji inwestycji kanalizacyjnych w kolejnych latach,·         brak możliwości zatwierdzenia nowej taryfy za wodę i ściekiWarto wspomnieć, że obowiązek dokonywania co 2 lata przeglądu granic aglomeracji spoczywa na wójcie, burmistrzu bądź prezydencie miasta.Modify your subscription    |    View onlineKancelaria radcy prawnego Rafał Kolano 
Jagiellońska 6/17, 40-035 Katowice, 32 201 07 10 


ul. Jagiellońska 6/17

40-035 Katowice

Tel/Fax (32) 201 07 10

[email protected]

www.radcy-prawni.com.pl

§ Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kolano

NIP: 6261095422REGON: 241686120Rachunek bankowy:

41 1090 1186 0000 0001 1466 7072